Wednesday, April 03, 2013

Ti Makaturog Makamukat 
(Ti Di Magaw-at A Kalman Ni Mang Siyyong)

Binaddekan ni Manong, ti tugot a napintas 
iti katawa dagiti immuna a nagraas
ngem labahas ti napidutna a nanglaslas 
ti lubid ti nawarsian a singgalut ti arasaas. 

Ket nabannog iti kutibeng dagiti sainnek
a puniebre dagiti di man la tinaliaw nga anek-ek;
nabriaten ti lulonanna iti palek 
iti allitawtaw a panagtalek.  

Danogdanogenna man angin nga awanan basol 
iti ngaretnget ti gemgem a tiniktik-ol, 
iti balangkantis a ladawan iti marmol 
nga isem ti nakailaw-anan a sakmol. 

Agsangsangit anghel a kasigodna iti upay 
iti pannakapisang ti ladawan a nagpayapay, 
iti garikgirk dagiti ubbing iti tawa a kulintipay 
iti sab-ok iti daniw-ay-ay. 

Nabannogen kadagiti pabuya
a diandianteng ken salsala a pagkatkatayanna
ket agsangsangit kararuana iti ulimek a kona 
ta minisuotan ken dida tinaliaw diayana nga ima. 

 Nabannog iti awanan pinal a ngayemngem 
iti buong ti ulo a di magalem; 
ginaona ti burek a saang ti naalsem 
ket nagpasag iti barukong a matemtem.

No comments: