Wednesday, April 03, 2013

Dumaniwak man met...

Ti Panagawid Dagiti Tukak

Ngarud a, nagkalasawan ti kuy-ad ti dapan
ti angin nga impug-aw ti manglimlimo
nga agsit ti kurareng ti nangato a timid, 
a pinetpetan ti peke a dakulap ti kulot
nga isem a pinaltuad ti di maunnat
a nakem ti pammarang-parammag a rag-o
dagiti dipay nagawid a balliodong a tukak,
a nadanuman ken naguper iti siasi a tudo
ti manglimlimo a dugudog ti Agosto;
ken ti naluptakan iti kalgaw a di nagbalaw
iti panagpanaw ti linnaaw sakbay pangaldaw
iti pannakakawkaw ti danum ti konsensia
mauksob no kua dagiti naalian semsem
iti parigalsem ti nagbalangbalang a nakem.
Yanak ti di met nagatel a tuktok ti kudkod
ti naalsem nga isem a rubrob ti temtem iti lulonan
ngem ti diaya ti unnat a nawada a muging
ket pikpikan-arakopenna ti nabriat a telon
ti pannakaawat kadagiti dipay nagawid
a baliodong a tukak iti kinelleng dagiti abaleng
iti kapitakan a kurteng ti di maunnat
a naiwawa ken limmaksid iti wanes
ti nalinteg a pagagpaan iti malem
yanak ti isem no kua dagiti nariing manen
a kalman nga inuttotan ti naisalop nga angin
a tugot iti katapokan, inakop ken inaramid
a korona iti biddut a keddeng ti naganus
pay a tibker iti di maatianan a karayan
ni Bacchus; ala, wen, ampapagetda ngarud
dagiti balliodong a tukak nga agay-ayam iti agus
ket didan agawid, ta ti sung-ab ti nabsog
iti rennek ken pennek ti dagidagi nga ulaw
dagiti ubbing a kabaw ket dida mapanawan
iti tektek ti nailitek nga awid dagiti ballog a tukak
nainsiraban nga unnaten ti nawada a muging…


Link

No comments: