Wednesday, April 03, 2013

Dumaniwak man met...

Ti Panagawid Dagiti Tukak

Ngarud a, nagkalasawan ti kuy-ad ti dapan
ti angin nga impug-aw ti manglimlimo
nga agsit ti kurareng ti nangato a timid, 
a pinetpetan ti peke a dakulap ti kulot
nga isem a pinaltuad ti di maunnat
a nakem ti pammarang-parammag a rag-o
dagiti dipay nagawid a balliodong a tukak,
a nadanuman ken naguper iti siasi a tudo
ti manglimlimo a dugudog ti Agosto;
ken ti naluptakan iti kalgaw a di nagbalaw
iti panagpanaw ti linnaaw sakbay pangaldaw
iti pannakakawkaw ti danum ti konsensia
mauksob no kua dagiti naalian semsem
iti parigalsem ti nagbalangbalang a nakem.
Yanak ti di met nagatel a tuktok ti kudkod
ti naalsem nga isem a rubrob ti temtem iti lulonan
ngem ti diaya ti unnat a nawada a muging
ket pikpikan-arakopenna ti nabriat a telon
ti pannakaawat kadagiti dipay nagawid
a baliodong a tukak iti kinelleng dagiti abaleng
iti kapitakan a kurteng ti di maunnat
a naiwawa ken limmaksid iti wanes
ti nalinteg a pagagpaan iti malem
yanak ti isem no kua dagiti nariing manen
a kalman nga inuttotan ti naisalop nga angin
a tugot iti katapokan, inakop ken inaramid
a korona iti biddut a keddeng ti naganus
pay a tibker iti di maatianan a karayan
ni Bacchus; ala, wen, ampapagetda ngarud
dagiti balliodong a tukak nga agay-ayam iti agus
ket didan agawid, ta ti sung-ab ti nabsog
iti rennek ken pennek ti dagidagi nga ulaw
dagiti ubbing a kabaw ket dida mapanawan
iti tektek ti nailitek nga awid dagiti ballog a tukak
nainsiraban nga unnaten ti nawada a muging…


Link

Ti Makaturog Makamukat 
(Ti Di Magaw-at A Kalman Ni Mang Siyyong)

Binaddekan ni Manong, ti tugot a napintas 
iti katawa dagiti immuna a nagraas
ngem labahas ti napidutna a nanglaslas 
ti lubid ti nawarsian a singgalut ti arasaas. 

Ket nabannog iti kutibeng dagiti sainnek
a puniebre dagiti di man la tinaliaw nga anek-ek;
nabriaten ti lulonanna iti palek 
iti allitawtaw a panagtalek.  

Danogdanogenna man angin nga awanan basol 
iti ngaretnget ti gemgem a tiniktik-ol, 
iti balangkantis a ladawan iti marmol 
nga isem ti nakailaw-anan a sakmol. 

Agsangsangit anghel a kasigodna iti upay 
iti pannakapisang ti ladawan a nagpayapay, 
iti garikgirk dagiti ubbing iti tawa a kulintipay 
iti sab-ok iti daniw-ay-ay. 

Nabannogen kadagiti pabuya
a diandianteng ken salsala a pagkatkatayanna
ket agsangsangit kararuana iti ulimek a kona 
ta minisuotan ken dida tinaliaw diayana nga ima. 

 Nabannog iti awanan pinal a ngayemngem 
iti buong ti ulo a di magalem; 
ginaona ti burek a saang ti naalsem 
ket nagpasag iti barukong a matemtem.