Saturday, September 22, 2007

TRANSLESION

Dagiti Linteg Iti Translesion


No dadduma, daytoy iti saan a pagkikinnaawatan dagiti mannurat. Saanda nga agpaparis iti wagas iti panangipatarusda kadagiti binulodda a balikas kadagiti ganggannaet. No dadduma ket agtinnag pay a pinnangatuan iti isbo iti resultana.

Ania ngata ti kasasayaatan a wagas iti panangipatarus ti binulod a balikas?

Ti panagbulod ti maysa a balikas ket saan a kas iti panagbulod iti maysa a banag, daytoy man ti palawag ni Alfonso Santiago a kas nadakamat da Paz, Belves, M. et al, iti libroda a Sining Komunikasyon (Pangkolehyo).

Kuna ni Santiago, no bimmulodtayo iti bado koma, akemtayo met laeng iti intay panangisubli; no bimmulodtayo iti bado, ket saan a mabalin a balbaliwantayo dayta a bado tapno umiso iti sukat iti intay panangisuot. Kas pagarigan koma, no pantalon ti binulod, saan a mabalin a putden dayta no atiddog,

Ngem sabali iti panagbulod iti balikas. Saantayo nga akem iti panangisubli kadaytoy a balikas ta awan iti mapukaw wenno maawan iti bimmulodan ta maaramatda latta met dayta a binulodtayo.

Kas pagarigan koma, ta bimmulodtayo iti balikas, a kas koma iti electricity saantayo nga akem a pagtalinaeden iti kasta a pannakaisuratna, kasta man met laeng a, iti pannakaibaiikasna. Mabalin nga usarentayo babaen iti nain-Kastilaan a wagas, a kas iti electricidad. Idinto mabalin met nga usaren ti bukod a dila, isu nga agbalinen nga elektrisidad. Daytoy payen ti mas papolar a sistema iti panangisurat iti Iluko, ti bukod a dila.

No maumaka iti translesionmo wenno wagas iti panangipatarusmo iti bukodmo a dila, elektrisidad, mabalin latta met a kugtaram no kayatmo, ket agsublika manen iti bimmulodam. Isu a no isuratmo, electricity kunam manen. Mabalin latta met iti man Filipino wenno iti Iluko.

Ket gapu ta dayta ket electricity, mabalin latta manen nga isuratmo iti elektrisiti, ta bimmulodka iti English, ipatarusmo iti Iluko wenno iti Filipino babaen iti panangibalikasmo.

Mabalin latta met nga isuratmo iti nain-Kastilaan a wagas, electricidad. Isuna laeng ta kadagiti papolar a publikasion, saandan a sursuroten ti nain-Kastilaan no di ket usarendan ti bukodda a dila iti inda panangipatarus iti binulodda a balikas. Ngamin, malaksid kadagiti proper noun, awanen dagiti letra C, J, Q, ch, x, ken dadduma pay.

Ngarud, adda tallo a wagas a nadakamat ni Santiago a wagas iti panagbulod ket panangipatarus iti Filipino

1) Buloden iti Ingles, ikkan iti katukad a balikas iti Kastila, sa ipataurs iti Filipino.

Ingles----------Kastila----------Filipino

publicity--------publicidad-----------publisidad
regulation-------regulacion----------regulasyon
mathematics------matemateca----------matematika

2) Bumulod iti Ingles, usaren iti pannakaisuratna iti Filipino. Aramiden laeng daytoy no saan a mabalin iti immune a wagas ken ni awan iti katukadna iti katutubo a sao.


Ingles-----------Filpino

Struggle---------istragel
Xerox------------seroks
Tricycle---------traysikel

Di mabalin nga agtalinaed ti struggle a kastana lattan, ta agkaprobleman no ikkan iti UNLAPI (prefix).

Nag-iistragel (korek) nag-i-struggle (magulo)

Daydiay bicycle, mabalin a bisikleta, ngem ti tricycle, naalas met no trisikleta kunam, ta mas papolar met itan daydiay traysikel ngem dayta trisikleta. Isu nga usaren latta no ania dayta nakaisigudan a pannakaibalikas wenno mas papolar a makunkuna.

3) Bumulod iti Ingles wenno Kastila nga awan iti sukatan a letra.

Ingles----------Filipino

Villa Cecilia------Villa Cecilia
Baguio City--------Baguio City
coke---------------coke
varsity------------varsity

Iti met biang ti Iluko, dandanida nagpada iti Tagalog, ta sumursurot la ket ngarud ti Iluko iti pannakaisurat ken pannakaibalikas. Ti laeng nagdumaanda ket daydiay letra “Y” ta no iti Iluko, nagbalinen a letra “I”.

Nupay kasta, adda metten dagiti sumagmamano a Tagalogista, nga impalladawdan dayta letra “Y” ket simmurotdan iti letra “I” a kas ken ni Ilokano, ngem ketdi, insublida ti dagiti letra a V, ken F, a kas mabasa kadagiti textbook iti kolehio. Atiddog kano ngamin dayta “IY” isu a nagbalin nga “Y” (abogasiya, a nagbalin nga abogasya, pangkolehyo, manipud iti pangkolehiyo, ngem kadagiti dadduma a Tagalista, a kas iti nadakamat, naisuratda iti abogasia, pantasia, demokrasia.

Iti panangisubli ti V ken F.

Ehemplo:

Valyus (values)
Ofisina (office)
Familia (familia)

Ngem iti Iluko, iti papolar a pannakaisurat, no saanna a maipatarus iti bukodna a dila, agtalinaed latta a kas iti pannakaisurat iti bimmulodanna.

Values
Opisina
Pamilia

Values (narigat nga ipatarus, no adda man bilang, nalaklaka a maawatan ni Ilokano no isurat ken balikasen a saanen a nabaliwan iti pannakaisurat.

Iti panagsurat ken panagibalikas, ad-adda latta nga agiray iti mas papolar ta ad-adda ken nalaklaka a maawatan. Ta awan met laeng iti serbina ti saan a maawatan a naisawang ken narigat a basaen a naisurat.

Iti Tagalog, naynay iti inda panagtakuat kadagiti bukodda a dila nga aramaten iti inaldaw-aldaw. Ngem agsipud ta nauuneg unay dagiti putar ket di maawatan ti kaadduan, saan a maliklikan iti inda met panagbulod iti sabali a lenguahe a saan laeng nga iti Ingles ken Kastila no dipay ket iti Iluko. No dadduma, diak a maawatan no Iluko, wenno hybrid Iluko. Ngem kadagiti dadduma nga agsuksukisok kadagiti lenguahe ken dayalekto, variation iti pangawagda kadagitoy.

Adtoy ngarud dagiti sumagmamano a binulod ni Tagalog manipud iti Iluko variation ken patneng. Inawaganna daytoy iti Bigkas Lalawiganin.

Patneng

Kampit
Saluyot
Balatong
Karton
Kargada

Mas papolar ti nainkastilaan a "kutsilio" ngem ti kampit iti bibig ni Ilokano. No kasano iti iseserrekna iti mainstream iti Tagalog, saan a masinuo. Ngem sabali ti ipaayna a kaipapanan: bumulod laeng kadi ni Tagalog iti Iluko babaen kadagiti patneng laeng a balikas? Nalabit...

Iti Iluko variation. (Manipud iti Cordilleran Iluko wenno iti Bagolandia ken kadagiti agtutubo))

Madilem – (nasipnget)
Pigilem _ (lapdam)
Taem wenno taim – (takkim) NOT THE NOUN, no di ket kas regular nga ekspresyon, lalona kadagiti agtutubo
Pletem (pasahem, bayadmo)

Dayta a SUFFIX “EM” ken “M” ket nakabilbileg a nagsakayan ni Iluko a nangserrek iti balay ni Tagalog. (Itinto sabali a salaysay.)

Amin dagiti wagas a panagbulod ket umno ken umiso amin. Ti importante ket maawatan ti kaadduan. #

Tuesday, September 18, 2007

HETERONYMS

Ang Salitang “Mano” sa Iluko ay Anim ang Heteronyms
Ang talasalitaan ng Wikang Filipino ay nagtataglay ng magkakatulad na tunog at baybay subalit magkakaiba ng kahulogan at diin. Mayroon ding salitang magkakaiba ang tunog at bigkas subalit magkatulad ng baybay. Ang kahulogan nito ay ayon sa diin at bigkas at gamit sa loob ng pangungusap. Ito ay ang heteronyms.

Halimbawa:
1.bakas - partner
bakas – footprint
2.aso – dog
aso – smoke
3.balat – skin
balat – birthmark
4.saka – farm
saka – later
5.labi – lips
labi – remains
6.tanda – old
tanda – mark
7.basa – read
basa – wet

Ang Iluko ay ang lengguahe ng mga Ilokano, kasama na rito ang ibat-ibang baryasyon nitong dayalekto.

Ano nga ba ang pagkakaiba ng lengguahe sa dayalekto? Ang lengguahe ay ang pangunahing salita at ang dayalekto ay ang mga baryasyon nito. Ang mga baryasyon ng Iluko ay kabilang ang Baguio Iluko, Bago-Iluko, Pangasinan-Iluko, Cagayan-Iluko, at marami pang iba.

Dahil marami ang baryasyon ng Iluko lumutang ang kakaibang pangyayari sa lingwistika, ang pagkakaroon ng anim na heteronyms ang salitang “MANO”

Karamihan na heteronyms ay dalawa, may tatlo. Ang pinakaparami sa Filipino ay apat:
1. paso – burns
2. paso – pass
3. paso – invalid/expired
4. paso – flower pot

Ngunit ang salitang “mano” sa lengguaheng Iluko ay anim ang heteronyms.

1. Mano. Kung magtatanong ka kung magkano ang presyo ng inyong bibilhin o dili kaya ay nagtatanong lamang kung magkano ang presyo ng bilihin. Ang mano rito ay pera ang katumbas. Ito ay isang pagpapaikli mula sa salitang, “sagmamano.”

2. Mano. Ginagamit ito kung magtatanong kung ilan ang bilang na gusto mong malaman. Mano? (Ilan?) Ang sagot: Lima. Kaya, bilang ang katumbas ay numero.

3. Mano. Ginagamit din ito sa pagtatanong ng bilang ng dami ngunit walang eksaktong bilang. Tulad ng mga sumusunod: isang trak na katao, limang kamalig ng bigas, napuno ang kolisyom, at marami pang iba ngunit walang depenitong bilang.

4. Mano. Una sa Tagalog. Kung sa laro, ikaw ang siyang unang maglalaro o dili kaya ay titira. Ikaw yung kauna-unahang gumawa. Ikaw ang una. Ang baryasyon nito sa salitang-tindahan ay nilalagyan na ng unlaping “buena” kaya nagiging buena mano. Ngunit ang ibig sabihin nito ay parehas din, ikaw na buena mano ay ikaw ang siyang unang bumili.

5. Mano. Ito naman ay ang kostumbreng Filipino na impluensiya ng mga dayuhan Ang paggalang sa mga matatanda sa pamamagitan ng paghahawak ng kanilang kaliwang kamay at saka ididiin ang kanilang kamay sa inyong noo habang ikaw naman ay nakayuko at ang matanda naman ay ikaw ay binebendisyunan.

6. Mano. Mayroon na namang unlaping “sagma” katulad din ng unang ehemplo. Tulad ng unang banggit, bilang din ito ngunit hindi na bagay kundi isang “sagot” na ang katumbas ay isang tayutay na litotes, ang kasalungat ng tayutay na hyperbole. Ginagagamit ng mga nagsasalita ng Iluko bilang isang pa-humble effect.

Halimbawa: Tinanong ni Illo kung maraming nahuling isda si Angkuan. Ang sagot naman ni Angkuan, ay “manmano.” Kahit kitang-kitang, napakarami ang huling isda ni Angkuan. Ito ay hindi nabibilang na pagdadamot kundi isang pamamaraan ng nagsasalita ng Iluko bilang pagpapakumbaba at hindi pagyayabang.

Ang pagdadami ng mga heteronyms sa isang lengguahe ay pagpapatunay na ito ay lumalago at lumalawak ang nasasakopan at dumadami ang nagsasalita nito.

Napakayaman ang lengguaheng Iluko. Kaya nagtataglay ito ng maraming baryasyon na dayalekto. Ang lengguaheng Iluko lamang ang natatanging lengguahe sa Pilipinas na mayroong organisasyon ng mga manunulat sa ibat-ibang sulok ng daigdig. Ito ay mula sa GUMIL Filipinas o kaya ay Gunglo Dagiti Mannurat nga Ilokano na itinatag noong 1969 at nagdadaraos ng taunang komperensyang nasyunal at kada dalawang taun ang internasyunal na komperensiya. Mayroong GUMIL Hawaii, California, Greece at marami pang iba. Ang literaturang Iluko ay isa na ring kurso sa mga unibersidad, tulad ng Unibersidad ng Hawaii sa Manoa, Don Mariano Marcos Memorial State University (DMMSU) ng San Fernando City, La Union, at ang Mariano Marcos State (MMSU) sa Batac, Ilocos Norte.

Bilang tugon sa globalisasyon, may itinatag organisasyon ng mga manunulat ng Ilokano, ang Timpuyog Dagiti Mannurat nga Ilokano Global (TMI) upang pagyamanin ang lengguaheng Iluko sa pamamagitan ng paglilimbag ng mga libro at pagsasalin ng mga literatura nito sa English upang malaman sa sandaigdigan na napakayaman ang lengguaheng Iluko. Ang TMI America Chapter ang nag-oorganisa ng mga seminar at komperensyang naysunal (Nakem Conference 2007, MMSU, Batac City) at internasyunal (Nakem Conference 2006, University of Hawaii) na nagpapayaman ng kultura at literaturang Ilokano. Kamakailan lamang, noong Setyembre 8, nanumpa ang Timpuyog Dagiti Mannurat nga Ilokano Global-Philippines Chapter sa Lungsod ng Baguio.

========================================================================
TALASANGGUNIAN:

1. Belves, Paz M. et al. Sining ng Komunikasyon Filipino I (Pangkolehiyo). Quezon City: Rez Publishing Co., Inc., 2003.
2. Aquino, Fe O.. et al. Sining ng Komunikasyon. Mandaluyong City: National Bookstore, 2001.
3. Nolasco, Ricardo “Articles: Filipino and Tagalog, Not So Simple / How to Value Our Languages.” www.wika.pbwiki.com at www.dalityapi.com


.

Monday, September 10, 2007

TMI GLOBAL

Opisiales ti TMI Global, nagsapata
Nagsapatada ken ni Hues Jovencio F. Costales dagiti opisiales ti Timmpuyog dagiti Mannurat nga Ilokano Global idi Setiembre 8 iti pagtaengan da Atty. Nellie Olairez ken Atty. Ricardo Olairez, pasado a director ti Labor Arbiter ti Departament of Labor and Employment ti Cordillera Administrative Region.

Dagiti opisiales: presidente ni Franklin Macugay; 1st vice president ni Dr. Virginia Duldulao; 2nd vice president ni Julio Belmes; Prescillano Bermudez, sekretario-heneral; Romulo Mandac, auditor; Rodelito Ramos, business manager; ken chief information officer/web admin, Roy Aragon.

Dagiti kameng ti junta direktiba: Atty. Nole Lansangan (Isabela); Jaime M. Agpalo, Jr. (Baguio-Benguet); Freddie Masuli (Cagayan); Ruperto Manuel (Nueva Vizcaya); Errol Abrew (La Union); Pete Duldulao (Ilocos Norte); Dr. Jaime Raras (Ilocos Sur); Jaime Lucas (Pangasinan); Mindo Aquino (Isabela); Domingo Duco (Isabela); Lorenzo Tabin Jr. (Metro Manila); ken Peter La. Julian, chairman.

Legal advisers da Atty. Ricardo Olairez, Atty. Aurelio Galacgac, ken Atty. Nellie Olairez.

Ti TMI Global ket ininaw ni Teresito Tugade, tubo ti Marcos (sigud a barangay ti Dingras) Ilocos Norte ngem agnanaeden iti California, USA tapno mapatibker pay ti panagsisinninged dagiti amin a mannurat nga Ilokano saan laeng nga iti pagilian no dipay ket iti sibubukel a lubong.

“Saan a break-away ti GUMIL Filipinas ti TMI, no di ket kabinnuyogna iti panangidur-as ti kabukbukodan apagsasao nangruna ti literatura,” panangilawlawag ti presidente kadagiti nasurok a tallopulo a katao a timmabuno iti pasken.

Dagiti immatendar: Aurelio Bactad, Luna, Isabela; Ruperto Manuel, Bagabag, NV; Rodelito Ramos, Cauayan, Isabela; Franklin Macugay, Cabatuan, Isabela; Romulo Mandac, Diffun, Quirino; Rosemarie de Francia, Baguio City; Roy V. Aragon, Iguig, Cagayan; Pete Duldulao, San Nicolas, Ilocos Norte; Jaime Raras, Candon City, Ilocos Sur; Jaime Agpalo, Jr., Baguio City; Reynaldo Cadangen, Itogon, Benguet; Pedrito Sanidad, Baguio City; Virginia Duldulao, Batac City, Ilocos Norte;

Prescillano Bermudez, San Manuel, Pangasinan; Mrcedez Bermudez, San Manuel Pangasinan; Virgilio Domaloy, Sison, Pangasinan; Errol Abrew, Caba, La Union; Peter La Julian, Ramon, Isabela; Jovencio Costales, naguilian, La Union; Julio Belmes, Mangaldan, Pangasinan; Lorenzo Tabin II, Quezon City; ken Clarita Sumahit, Baguio City.

Panangilibro ken panangipatarus iti English ti kangrunaan a nakaituonan ti immatang ti timpuyog.

Kas iti suhestion ti legal adviser, Atty. Nellie Olairez, nasken nga itangsit iti sibubukel a lubong dagiti sinurat ni Ilokano tapno maammuan ti amin a suli ti lubong iti kinaadda ti puli nga Ilokano, puli a saan a paatiw no literatura laeng iti pagsasaritaan. Ket ti translation ti kakaisuna a dana a panangsibbol kadaytoy nakabitin nga arapaap.##

Sunday, September 09, 2007

Mano, maysa a balikas nga adu ti kaipapananna

Depende iti pannakaibalikas wenno pannakaisawangna. No napaspas a “maNO” wenno naalumamay a “MAno”, agduma ti kaipapananda.

Gagangay ketdi kadagiti dadduma a balikas ti addaan iti dua no di man tallo a kaipapanan ngem agpadpada ti pannakaisuratda. Daydiay laeng pannakaibalikas ti nagdumaanda.

Mano. No damagem koma ti presio ti gatangem wenno agtawarka, tumawarka ken aginggagatangka. Ti mano ditoy ket balor ti kuarta a katukad ti gatangen. Ketdi, daytoy a mano ket naiyababa manipud iti balikas a “sagmamano.” Nupay adda latta met pannakaisawang dayta a “sagmamano”, adu no di man ad-adu ngata ti mangar-aramat iti “mano”. Naduyos la unay ni Ilokano iti short cut, a no dadduma, short cut la ngaruden, inyababana pay.

Mano. Maaramat met a kas bilang. Kas koma iti manoda a napessaan? Bilang ti sungbat: dua, tallo, bugtong, paris, sangadosena, sangabakig, sangauyon. Bilang dagiti adda pagikabilan, kas iti sangalabba, dua labba, sangadosena a dram, sangabakig a… ken dadduma pay.

Mano. Umuna. No kunada a sika ti “mano” iti ay-ayam wenno katukadna, kayatna a sawen, sika ti mangiyuna. Manoka—kayatna a sawen sika ti umuna, saan ket a ti bilangmo (maymaysa) ti madakdakamat. No dadduma, mapasamak met laeng ti balikas nga umuna no nayonan daytoy iti prefix a “buena”, isu nga agbalin a buena mano, a kayatna a sawen sika ti kaunaan a gimmatang. Kadagiti dadduma, ti buena mano ket isu met laeng dayta balikas a “panigo.” Castillan term ket dayta buena mano idinto ta diak a masinuo no Iluko jargon ti “panigo” wenno binulod laeng ni Ilokano manipud iti sabali a pagsasao?

Mano. No baliksen iti naalumamay ti mano, kaimudinganna ti panagdayaw, lalo kadagiti nataengan wenno mas naed-edad ngem sika. Mano a kas iti panangawat iti kanawan a dakulap samo idennes iti mugingmo, kabayatan ti inka panagdumog. Itoy a situasion, panagdayaw ti kaipapanan ti mano wenno panangisubmitarmo ti kinaasinom iti personahe ti inka nagmanoan. Panagdayaw daytoy a submission of self no di man maysa a wagas a panangiparang iti kinapakumbaba kas maysa a natakneng ken nadayaw a tao.

Nupay kasta, iti kaso ti balikas a “manmano” ket maibilang met laeng iti kunak, gapu iti kinaadda ti prefix a “man” a kayatna a sawen, maipapan met laeng iti bilang iti umno a balikas. No dadduma, dayta a balikas a “manmano” ket posible pay a masukatan wenno maisandi iti sabali met a termino nga isu met laeng ti kaipapananna. Ti balikas a sumagmamano, isu met laeng nga isu ti sungbatna, ti numero wenno bilang.
Mano. No dadduma, maaramat daytoy a kas figure of speech litotes. Ngem adda dayta prefix a “man” isu nga agbalin a “manmano.”

Ehemplo: no dinamag koma ni Juan no adu ti nakalapan ni Ago, kuna met ni Ago nga isungbat ti “manmano.” Uray no adu ti nakalapanna, posible nga iti panangibagana iti “manmano”, intensionna ti agpakumbaba ken saan nga agpasaw. Ngarud kabaliktad ti “manmano” ti hyperbole itoy a kaso. No idilig a nalaing, isu met laeng daytoy iti “mano” nga addaan iti prefix a “man” a numero wenno bilang iti sungbat. Agsupadida laeng iti saludsod wenno kita iti saludsod.

Adu dagiti maymaysa a balikas nga adu ti pakaituronganna. Kas iti mano.
Adda met dagiti balikas a maymaysa ngem no sinasinaem, makapataudka iti saan laeng a maymaysa a balikas no di pay tallo a binatog.

Kitaentayo daytoy a balikas iti English: NOTABLE

The NOTABLE surgeon was NOT ABLE to operate because he has NO TABLE.

Dayta “mano” ken ti “notable” ket makapaisemda a balikas ta pagwerretenda wenno kudkodanda ti linaon ti muging.##

Tuesday, September 04, 2007

PALANCA WINNERS!!!

Writers, Senator Mar Roxas, and Palanca family join hands for Philippine literature

On its 57th year, the Carlos Palanca Memorial Awards for Literature, the country’s premier literary awards, honored this year’s winners in 18 categories in the awards ceremony held at The Peninsula Manila in Makati City with Senator Mar Roxas as the guest speaker.

Senator Mar Roxas who has been described as “one of the young leaders in politics and business who will bring Asia and the Pacific to the forefront of world affairs” is known for his advocacies on quality education, livelihood programs, information technology, consumer welfare, and good governance.

Sen. Roxas was conferred with the Palanca Awards’ Gawad Dangal ng Lahi during the event.

Multi-awarded playwright and poet, Nicholas B. Pichay, became the 20th Palanca Hall of Fame awardee after winning his fifth first prize with his Filipino full-length play entry, Tres Ataques de Corazon.

The list of winners for this year’s Palanca Awards, half of which are first-time winners, include:

Filipino Division
Dulang Pampelikula
1st – Miguel G. Alcarazen (Prisoner Alpha)
2nd – Marlon G. Manuel (Kolono)
3rd – Renei Patricia E. Dimla (Katay)
Dulang Ganap Ang Haba
1st – Nicolas B. Pichay (Tres Ataques De Corazon)
2nd – Edward P. Perez (Apuntador)
3rd – Rodolfo C. Vera (Ang Mga Huwad)

Dulaang May Isang Yugto
1st – Christopher D. Martinez (Our Lady of Arlegui)
2nd – Jose Dennis C. Teodosio (Baka Sakali)
3rd – Lateya P. Bucoy (Ellas Inocentes)

Sanaysay
1st – Annalyn L. Leyesa (Bahay-Bahayan)
2nd – Ma. Jovita E. Zarate (Sa Hulo't Libis Ng Aking Bayan)
3rd – Maribel Bagabaldo-Frasure (Stet)

Kabataaan Sanaysay
1st – Anna Larisa Victoria U. Vega (Ang Huling Ngiti Ng Pagkalinga)
2nd – Mary Anne Jelli E. Gaza (Isang Siglo, Isang Dekada't Isang Taon)
3rd – Kathleen Teresa M. Ramos (Tatawa Na 'Yan)

Tula
1st – Carlos M. Piocos III (Corpus)
2nd – Rebecca T. Añonuevo (Paglingon Sa Pag-Asa At Iba Pang Tula)
3rd – Renato L. Santos (Sosy, Atbp....)

Maikling Kuwentong Pambata
1st – Sheila Gonzales-Dela Cuesta (Junior)
2nd – Joachim Emilio B. Antonio (Ang Ampalaya Sa Pinggan Ni Peepo)
3rd – Michael M. Coroza (Imibisibol Man Ang Tatay)Maikling Kuwento
1st – Allan Alberto N. Derain (Paputian Ng Laba)
2nd – Jerome B. Gomez (Desperately, Susan)
3rd – Dana Batnag (D Bampyr Chronicles...O Kwento Ng Mga Tao Sa Bayang Walang Hope)

Regional Division
Maikling Kuwento - Cebuano
1st – Merlie M. Alunan (Pamato)
2nd – Ferdinand L. Balino (Absent, Ma'am)
3rd – Noel P. Tuazon (Kundat Sa Unang Gugma)

Maikling Kuwento - Hiligaynon
1st – Peter Solis Nery (Candido)
2nd – Felino Salem Garcia, Jr. (Sa Hingapusan)
3rd – No Winner

Maikling Kuwento - Iluko
1st – Noli S. Dumlao (Dadapilan)
2nd – Bernardo D. Tabbada (Ti Danapidip Nga Addang Ni Manong Rod)
3rd – Aurelio S. Agcaoili (Alimpapatok Iti Panawen Ti Ariangga)

English Division
Full-Length Play
1st – Jorshinelle Taleon-Sonza (Pure)
2nd – Glenn Sevilla Mas (Games People Play)
3rd – Cynthia Lapeña-Amador (The Piano)

One-Act Play
1st – Debbie Ann Tan (Time Waits)
2nd – Joshua L. Lim So (Portraits)
3rd – Allan Lopez (Battery Park)
Poetry
1st – Mikael de Lara Co (Hands For A Fistful Of Sand)
2nd – José Edmundo Ocampo Reyes (Imaginary Numbers)
3rd – Dinah Roma-Sianturi (Geographies Of Light)

Short Story
1st – Angelo R. Lacuesta (Flames)
2nd – Douglas James Limpe Candano (Dreaming Valhalla)
3rd – Crystal Gail Shangkuan Koo (Benito Salazar's Last Creation)

Short Story For Children
1st – Lakambini A. Sitoy (The Elusive Banana Dog)
2nd – Dean Francis Alfar (Poor, Poor Luisa)
3rd – Ian Fermin R. Casocot (The Last Days of Magic)

Essay
1st – Wilfredo O. Pascual, Jr. (Lost In Childrensville)
2nd – Rosalinda Lejano-Massebieau (Culture Shocked: A Story of Recovery)
3rd – Allan J. Pastrana (The Lady's Train)

Kabataan Essay
1st – Cristina Gratia T. Tantengco (Humor, Faith, Bayanihan and Kayod: Survival Tools For The 21st Century Filipino)
2nd – Juan Emmanuel P. Batuhan (Sterling Pinoy)
3rd – Hannah L. Co (Adaptability)

Established in 1950 to honor Don Carlos Palanca Sr., the Palanca Awards aims to serve as an incentive for Filipino writers to craft their outstanding literary works; to serve as a repository of Filipino literary masterpieces, and its dissemination to the public especially students.


Press Release
For further information, please contact:
Rei Magpayo
Corporate Image Dimensions
Tel: 8126469 Fax: 8138403


2007 Palanca awardees judged by Philippine literature luminaries

Noted and respected figures in Philippine literature judged the 57th Carlos Palanca Memorial Awards for Literature, the award sponsor Carlos Palanca Foundation, Inc. announced recently.

The awarding rites were held at the Rigodon Ballroom of The Peninsula Manila on September 1, 2007 with Senator Mar Roxas as guest speaker.

The judges belong to the academe, the performing arts - theater, film and television, national media organizations and publishing houses. Former Palanca Hall of Fame honorees joined this year’s roster of judges namely, Luis P. Gatmaitan M.D., Isagani R. Cruz, Alfred A. Yuson, and Jose Y. Dalisay Jr.

The select judges also hold key positions in various institutions that promote the development of Philippine arts and literature.

This year’s boards of judges included:

FILIPINO DIVISION
DULANG PAMPELIKULA
Maryo J. delos Reyes
Soxy Topacio
Mark Meily

DULANG MAY ISANG YUGTO
Rosauro Q. Dela Cruz
Irma Adlawan-Marasigan
Edna May Obien-Landicho

DULANG GANAP ANG HABA
Ricardo G. Abad
Prof. Josefina F. Estrella
Chris Millado

MAIKLING KUWENTO
Victor Emmanuel Carmelo D. Nadera, Jr.
Fanny A. Garcia
Jun Cruz Reyes

MAIKLING KUWENTONG PAMBATA
Emily A. Abrera
Ani Rosa S. Almario
Luis P. Gatmaitan, M.D.

TULA
Teo T. Antonio
Marra PL. Lanot
Fidel Rillo

SANAYSAY
Efren R. Abueg
Rosario Torres-Yu, Ph.D.
Prof. Pat V. Villafuerte


KABATAAN SANAYSAY
Dr. Galileo Zafra
Dr. Eleanor Pedro
Prof. Vina P. Paz

REGIONAL DIVISION
MAIKLING KUWENTO - CEBUANO
Dr. Jaime An Lim
Marjorie Evasco
Edgar S. Godin

MAIKLING KUWENTO - HILIGAYNON
Ruby G. Alcantara
Ada Javellana Loredo
Genevieve L. Asenjo

MAIKLING KUWENTO - ILUKO
Lilia Quindoza Santiago
Juan S.P. Hidalgo, Jr.
Rufino L. Rebudal

ENGLISH DIVISION
ONE-ACT PLAY
Frank G. Rivera
Bart Guingona
Maria Shamaine Centenera-Buencamino

FULL-LENGTH PLAY
Nicanor Tiongson
Prof. Alexander C. Cortez
Floy Quintos

SHORT STORY
Dr. Jose Y. Dalisay, Jr.
Susan S. Lara
Vicente Garcia Groyon

SHORT STORY FOR CHILDREN
Carla M. Pacis
Heidi Emily Eusebio-Abad
Grace D. Chong

POETRY
Marne L. Kilates
Gémino H. Abad
Alfred A. Yuson

ESSAY
Isagani R. Cruz
Federico M. Macaranas, Ph.D.
Mario I. Miclat, Ph.D.

KABATAAN ESSAY
Violeta A. Laraya
Dr. Pamela C. Constantino
Dr. Ronald Baytan

Established in 1950 to honor Don Carlos Palanca Sr., the awards aims to help develop Philippine literature for writers to craft their most outstanding literary work; to be a treasury of the Philippines’ literary gems from our gifted writers; and to assist in its dissemination to the public, especially the students.