Tuesday, April 03, 2007

Kararag

Mamamatika iti Bileg ti Kararag?

Saankon a saludsoden no ania ti relihionmo, kailian, ta ti importante kaniak ket no patiem ti kararag wenno saan?

No dika mamati, nasken a mamatika itan. Patiem daytoy ket dakkel la unay iti pagbalbaliwan ti biagmo.

Ta ania ngamin aya ti kararag? Ti kararag ket pannakisao ti maysa nga indibidual iti Namarsua. Mabalin daytoy ket agyaman iti parabur a naited kenkuana, agkiddaw iti tulong: pannakaiwanwan, pannakasaluad, pakaisalakanan ken dadduma pay.

Adtoy ngarud, kailian, ti maysa a pakasaritaan ti maysa nga agtutubo a mamati la unay iti kinabileg ti kararag, ni Belinda.

Addan iti maikatlo a tukad ti sekundaria ni Belinda. Masirib nga agtutubo ta adda latta a kanayon isuna iti honor roll iti klasena.

Tunggal malem nga aggapu iti eskuelaan dumagas iti simbaan tapno agkararag, agyaman iti Namarsua iti parabur a naawatna kadayta nga aldaw. Masipngetanton no agawiden daytoy iti lugarda, iti maysa a kabarobarongan a lugar iti siudad. Nanumo laeng ti pamiliada. Ket tapno makainut, pagpagnaenna ti agtallo a kilometro manipud iti downtown agingga iti lugarda.

Umuna a Biernes ti bulan. Nasipngetan ni Belinda a nagawid ta, a nakimisa pay. Iti pannagnana iti nakipet, nasipnget nga eskinita nga agturong iti balayda, simken kenkuana ti danag. Naynay ngamin a mapasamak ti holdap ken panagabuso dita nga eskinita. Ngem iti kinabayagnan nga agaw-awid iti minalem ken rabii, awan pay laeng iti napadasanna a kinadamsak. Ta no sumreken dita ket irugina metten ti agkararag kabayatan iti inna pannagna.

Iti dandani ungto ti eskinita idi kellaat a nagtibbayo. Adda ti mariparna a lalaki a nakatakder iti tengnga ti dalan a kasla agur-uray iti biktimaenna.

“Jesucristo, apok ken Diosko, isalakannak koma no adda ti pagpeggadak,: inkarkararag ni Belinda. Pinakiredna ti pakinakemna ket saan a naggudeng a nagna.

Maasitgannan ti lalaki. Ngem intuloy latta ni Belinda ti nagna, kabayatan iti inna panagkararag. Nasdaaw pay idi nagpaiigid ti lalaki, ket nasiputanna pay iti panangikupin daytoy ti batangas knife.

Kabigatanna, nagdinamag iti lugarda ti kinaadda ti narames, naholdap ken napapatay iti lugarda. Iti yan ti eskinita.

Nagtibbayo ni Belinda. Maikaliman dayta a biktima ti reyp iti dayta nga eskinita.

Kamalmanna, a naggapu iti simbaan kalpasan ti klasena, kellaat lattan a simmeksek iti panunotna a mapan iti presinto ti polisia. Imbagana nga adda ti nakitana a lalaki iti ilalabasna idi sumipnget.

Impakita dagiti pulis dagiti ladawan dagiti posible a suspetsada. Ngem awan kadagitoy ti lalaki nakitana kadaydi a sumipnget.

Nagpakadan ni Belinda. Rumuar koman idi nataldiapanna iti bulletin board ti ladawan ti maysa kadagiti maan-anup a nakalibas a balud.

“Sir, isu daytoy!” kinuna ni Belinda.

Kabigatanna, napasamak ti saturation drive iti sibubukel a kabarongbarongan a lugar da Belinda ket natiliw ti nakalibas a balud. Inamin ti lalalki nga isu ti akin-aramid kadagiti nagsasaruno a reyp, holdap ken pammapatay iti daydiay a lugar.

Nagregget ni ni Belinda a kasao ti lalaki iti pagbaludan.

“Wen, mairupaanka!” kuna ti lalaki ken ni Belinda.

“Agyamanak ngarud ta saanak a dinangran kadaydi a gundaway, “ kuna ni Belinda.

“Kasano koma a dangranka? Ket no dua a nagtatayag ken nagbabaneg a lallaki iti nangbayabay kenka!”

Nagtibbayo ni Belinda. Awan ti kadduana idi. Ngem apay nga ibaga ti lalaki nga adda dua a lallaki a nangbayabay kenkuana?

Nataldiapan ni Belinda ti agbitbitin a krusipiho ti sangkauggorna a Sto. Rosario ket nalimed a nagyaman. ###


Link

2 comments:

jim agpalo, jr. said...

napintas ngata nga aramiden a sarita dagitoy ania? twist ending

ariel said...

ti kararag ti kararua ket araraw met laeng ti kinatao. awan iti relihion, ka jimmy, nangruna iti organisado a relihion a mangyaw-awan; adda iti relihion a nagtaud iti re + ligare: (re: manen) ken (ligare: panagkakammayet/panagkakammaysa).
kayatna a sawen, adda iti pannakikammayet iti unibersal a puersa ti biag, ti anges, ti kinato, kinanakem, kinatakneng, kinasaririt a mangakseptar a ti tao ket saan nga isuna ti ultimo ti amin nga ultimo.

agsaludoak kadagiti idasdasarmo.