Sunday, December 31, 2006

NARANG-AY A BARO A TAWENYO AMIN!

NAGASAT KEN NABUNGA A BARO A TAWENYO AMIN!!!

2 comments:

rva said...

kasta met kenka, mang jimmy! narang-ay a 2007!

Amado I. Yoro said...

Komusta, Jim.

Happy New Year kadakayo amin ken ti pamiliam