Sunday, December 24, 2006

MERRY CHRISTMAS!!

NAIMBAG A PASKUAYO AMIN!!!

6 comments:

Sayote Queen said...

Merry Christmas met :)

ariel said...

Narang-ay a baro a tawen para kadagiti amin nga agbasbasa iti kamalig blog!

jfi said...

happy new year manong.

rva said...

nagasat a 2007 kadakay' amin, apo, kakadua, gagayyem, kapanablaag...!

jim agpalo, jr. said...

NAGASAT A BARO A TAWENYO MET AMIN, KAKABSAT!!!

kassangpetko a nakireunion idiay narvacan...!

ala ngarud!

hi, sayote queen! ang galing ng blogmo... kasapulanmi iti kakasta a basaen... agiblagka latta....!

santia said...

I like Dinar.and its revaluation of currency.
Dinar