Thursday, September 14, 2006

PASENSIA

...iti panagpukaw iti sumagmamano nga aldaw gapu iti di napakpakadaan a pasamak
========================================

sungbatak laeng ditoy ti poste ni manong amado:

1) asino dagiti mabutaran?

iti damo, posible nga awan pay laeng ta nasken iti pannakaawag nga umuna iti taripnong maipapan itoy nga isyu ket maamiris dagiti nalinteg a dalan a suroten .. no asino dayta a mangawag iti taripnong dayta ti KADAKKELAN A PARIKUT..

2) asino ti mangbutar kadakuada?

ti taripnong a mismo... ti parikut, buklen ngata ti mayoria dagita a mannurat dayta a taripnong?

3) asino ti mamati kadakuada?

iggem dagiti pablisher ken editor dagiti writersda... ngem iti kanito a di mairaman dagiti editor ken pablisher, ipapilitto latta ti sistema a nariingan...lagipen a narigat ti mangabaruanan manen ... lalo no dayta a panangabaruanan ket mausar ti "diktar" a di ket iti naannayas a panagtutongtong... no dagiti editor ken pablisher ket "naimpusoan iti pannakisaritada maipapan iti panagbalbaliw, sumurot iti agus dagiti writers... no saan, nasaokon

ipostekto ti makunak kadagiti tallo a naidatag a singasing...

No comments: