Friday, June 09, 2006

mabalinen...!


Link


...muztakayon, kakadua? mabalin manen... kassimpak laeng toy pck ket...nagbaliw ti os..ngem ne, apay a di mabalin ti linkna, yos...guray man ... mabasa pay dayta a daniw DITOY

No comments: