Saturday, November 19, 2005

Nalawlawag a Taldiap!

Tapno nalawlawag iti intay panangtaldiap ti Sakada, adtoy man ti daniw a ni Manong Amado, a nangiladawananna maipapan iti Sakada. Anian a namsek dagiti balikasna, kaskala nagsubli iti napalabas ket riknaem daydi a a panawen nga isasangpet dagiti immuna a ramot ti Pinoy iti Hawaii. Marikna ti ngayed ti dayag ni Ilokano, banag a rumbeng nga ipannakkel ken rumbeng laeng a maselebraran. adtoy ti daniw.
---------------------------------------------------------------------------

sakada: kayumanggi a gurong

Amado I. Yoro

kas iti agbukar nga agsapa, makitaka iti rawis

ti panawen a pinasangbay dagiti panagibtur

dagiti man saniit ti init, ken bayakabak ti tudo

ket dagiti kinatudio, kinaandur ken kinaanus

a tinenneb ti adu a kayaw ken regta

yaskawmo manen ala ti saka

ta maysa nga addang ti kaibatogan

ti balligi nga inted ti panawen...magnaka

ket ituloymo a gun-oden ti sabali a balligi

a saan pay a nasarakan iti panagtakuat

iti nalabaga a daga; dagiti baybay

ti taaw ken karayan kas iti urat dagiti

panagbirok ti tumrem a ling-et iti muging

ti takiag ken dakulap kas iti sitatanggaya a

manggaw-at ti balangat wenno korona

dagiti tinegged a pammadayaw ti riniwriw

nga addang iti sab-ok ti talon ken ti pagunasan

ken dagiti panagbaniaga

ti sangasiglo a panagsukimat iti rimat

ti riniwriw a bitek ti pagorasan a pannakigasanggasat

taliawem: ti maysa a ladawan ti naggappuan

ti ramut nga inut inut a nagkarayam

a simmagepsep iti sirok ti daga

timmuboda a kas nakidser a pondasion

ti pakasaritaam, sika ti punnuot

ti amin a panagbaniaga ken panagsagana

ti adayo a masakbayan......

tumakderka: maysa a kayumanggi,

puli a pinatanor ti Perlas ti Taaw ti daya;

dagiti dalluyon nga agpangato-agpababa

umay met ti linak kalpasan dagiti atab

denggem: dagiti samiweng iti rawis ti angin

ti tudo ken ti rawis ti bullalayaw

agisem dagiti agsapa

kantaan dagiti tumaytayab, dagiti sallapingaw

tumarektek ti pagaw iti padana a pagaw

dagiti sonata a mangipasimudaag ti sam-it

dagiti puyupoy ken payapay ti kappia

ken sudi ti mainaw a darepdep

kitaem: dagiti isingising ti rinibu nga arapaap

matubayda iti regta ken ganaygay ti rikna

ken panagem a mangragpat ti tampok ti agmatuon

ti init a rumayrayray; parmekenna ti ulep

ket dagiti rayosna igaw-atna a yasideg

dagiti nasudi a namnama, uray kadagiti umas-asideg

a panagligsay ket umay dagiti malem

a panagisem ti sardam ngem nalawag latta ti silaw

ket mayallatiwda iti maysa a rabii ken

maysa nga agsapa iti ibabangon.......

ti askawmo idi kalman, idur-asna latta ti sabali

nga addang no umay ti bigat iti sabali a panagbaniaga

ken panagsangal: ti biag agrikus kadagiti matda a kaputotan

agbiagka, sakada, ruknoyanka. adtoy ti sangasiglo

a katawa, a ray-aw, tampokka ti 2006

a napno iti kaipapanan dagiti naglasatam a dalan

ket inasak ti kayumanggi a gurong iti agtultuloy

a panagbiahe ken panagbirok iti kaibatogan

a langit; dagiti biag a mainaw ken pannakipasngay...

----------------------------------------------------------------------------------------

wen, magna met dagiti puli, agdakiwas, agdur-as ken agramot iti sabali a lugar. ngem iti panagramot ti dagiti sakada, napnoan iti isem ken namnama ket tinallikudanda dagiti ulila a dulang iti Kailokoan...

sakada, maysa a pakasaritaan ti gurong ni Ilokano, maysa a natakneng ken makainspirar a kinapudno...

1 comment:

ariel said...

Napanamon, Jim? Agpostka metten, a!