Sunday, October 09, 2005

NAIMBAG A DAMAG! NAIMBAG A DAMAG!!

NAIMBAG A DAMAG!


Naglinnamano ken nagtungtongen da Dionisio S. Bulong ken ti kinasalisalna iti presidente iti GUMIL Filipinas a ni Peter La. Julian idi malem ti Oktubre 8, 2005 iti alas dos iti malem iti napasamak nga Induction Program ti GUMIL Baguio-Benguet a napasamak iti Sato Kokusai Lecture Hall, 3rd Floor Patria de Baguio, Session Road, Baguio City.

Ti ungot ti basi nga imminuman ni DSB ket imminuman met ni PLJ ken imminuman met ti amin; agingga rimmasaw dagiti naduman a tukak ken kasla kinirog a kappi ti rupa dagiti amin a naragsak.

Iti napalabas nga eleksion ti GF, nagsat ti puseg ti relasion dagiti dua ken saan laeng a naarigengen no dipay ket nadayyeg ti sibubukel a gunglo dagiti mannurat. Napaksiopaksion dagiti mannurat lalo idi kinondena dagiti nadumaduma a tsapter ti resulta ti eleksion.

Nagmalanga dagiti agngayangay ken mayat nga agsursuro nga agbalin a mannurat iti nasaksianda a rikki ti sarming a pagan-anninawanda. Naimula iti panunotda ti nangisit nga impresion a saan koma a rumbeng a sagrapenda. Nagsennaayda ket kunam la no nabalangda iti bukodda a daga ken arapaap.

Ngem ti GUMIL Baguio Benguet ket dina pinaidan ti gil-ayab ti apuy no di ket dinepdepna. Ti apuy a manguram iti natarnaw a ladawan ni mannurat.

Agpada a napateg kada PLJ ken DSB ti GUMIL Baguio-Benguet: Duapulo a tawen ti napalabas, (1985) inlungalong ni PLJ ti pannakabuangay ti GUMIL Baguio (nga ina ti GBB). Ni met laeng DSB iti namagsapata kadagiti opisial ken kameng ti GB iti isu met laeng a lugar, Patria de Baguio, iti isu met la a panawen, agtudtudo. Ti lamiis ti tudo iti Baguio ket adawenna ti beggang iti lulonan ti asinoman.

Ita a tawen 2005, ni met la PLJ ti nangilungalong iti pannakabangon ti baro a rupa ti GBB. Ket ni DSB ti inamongan ti gunglo a namagsapata kadakuada babaen iti panangtarabay ni Dr. Armando Galimba, executive vice president ti University of Baguio.

University of Baguio met laeng iti nakaangayan ti umuna a kombension ti GF idi 1969, ngem Baguio Technical School pay laeng ti nagan ti eskuelaan idi. Kayattayo man ken saan, ti pannakabuangay ken dandani pannakarakrak ti GF ket karaman latta ti University of Baguio.

Ti pasamak ket sinaksian pay dagiti sumagmamano a kameng ti hunta direktiba ti GF a kas kada Djuna Alcantara ken Clarito de Francia ken ni Bucaneg Awardee Edilberto H. Angco.

Ti panagrusing ti bin-i ti isem iti uneg ti GF ket kasasayaatan amin nga addang dagiti mararaem a panglakayen. Kalpasan ti amin, nasarakanda met laeng ti umno a dana ti ulidan nga ingpen ken rumbeng laeng a tuladen dagiti agtutubo ken agngayangay a mannurat.

Awan koma ngarud ti lugar ti ningas kogon tapno naam-amnut ken maikari met laeng a ni mannurat ket isu ti timek ti kararua ti puli. Naakas koman dagiti nangisit nga ulep ti napalabas a nangited iti bayakabak ti misuot. Ibalaybay iti asul a langit ti baro nga agsapa tapno ti sumingsingising nga init ket isaknapna dagiti bimmalitok a raya ti pagulidanan.

Kas maysa a co-creator ti Namarsua, akem ni mannurat ti mangidanon iti asinoman ti mensahe ti kappia a saan ket a mensahe ti panagsisina.

Agbiagkayo a dua, DSB ken PLJ!

Agbiag ti GUMIL Filipinas! ##

2 comments:

abril said...

Mayat man daytoy a damag, mang jim!

jim agpalo, jr. said...

wen, abril, ket nasken laeng ti panangaddang manen ti GF... rugianda metten ti Balay ti GF, kas kuna ni DSB