Tuesday, January 18, 2005

awan sabali a maisurat, part II

Interpretasion, Panirigan ken Reaksion iti “Idi Inyawid ni Manong Leon ti Asawana” a sarita ni Manuel Arguilla

ni JM Agpalo, Jr.
Iti Duyog ti Singasing
Tawid News Magasin


Ti kapintasan iti amin amin itoy a sarita ni Arguilla ket ti pannakarespeto ti otoridad ti ama, ken ti respeto iti tunggal maysa. Panagdayaw. Nagbileg tiu panagdayaw a naikawes.

Daytoy a panagrespeto iti tunggal karakter, karamanen ni Labang ket iladladawanna ti nakadakdakkel nga AYAT dagiti agbibiag nga ILOKANO. Ti nakadadakkel nga AYAT dagiti ILOKANO.

Iladladawan daytoy a sarita a napno iti AYAT ti puso ni Ilokano. Nagpintas ketdin ti agbiag ditoy lubong a napno iti ayat! Isu daytoy ti maysa kadagiti tema ti sarita. Pasig nga AYAT ti masarsarita. AYAT NI ILOKANO ti masarsarita. Ayat ken ayat lattan, awanen ti sabali pay.

Kadagitoy a panawen, manmanon ti mabasa a kastoy, a pasig nga ayat ken ayat laeng iti masarsarita awanen iti sabali pay. Awan ti laokna nga ulpit, liput, danes ken gundaway.

Saan kadin a makasurat ni mannurat iti nakapulpulos nga ayat?

“Apay a nagadu dagiti naulpit nga amma?" daytoy a saludsod ti limtuad kadagiti hurado apaman a nabasada dagiti sarita a naidatag iti pasalip ti RFAAFIL 2002-2003 a nangtratar ti tema maipanggep iti pamilia. "Apay a nagdakes ti ama iti panirigan dagiti kaaduan a mannurat a nakisalip? Maysa nga ama a sugador, bartekero ken aminen a bisio. Ken daytay pay ket tipo a bayolente- kugtaranda, sipatenda, disnogenda, sinturonenda dagiti annakda.”

"Ti panangiparangda a ti ama ket maysa a narungsot a tigre ti gapuna no apay nga impariknada met laeng nga adayo ti rikna dagiti annak kadagiti ammada. Isu a dagiti inna ti ad-adda nga ay-ayaten dagiti annak. Nabatad, nalawag ken madlaw a sigud ti pannakailadawan dagiti amma a kas dakes a maigiddiat la unay kadagiti manangipateg nga inna."

"Talaga a nasayaat ken nadungngo dagiti inna. Pudno a padastayo daytoy iti biag. Idi ubingtayo, no kasta nga agsakittayo, dagiti innatayo ti intay' awagan. Natural dayta. Ngem apay a madi ti pagkitkitaan dagiti mannurat kadagiti amma?"

No dagiti komento ken panirigak kadagiti nangabak RFAAFIL 2002-2003 ket LINAPDAK ti bagik a nangibaga, ngem itan, saanen, ibagakon a nakipagsainnekak met kadagiti hurados a da Juan S. P. Hidalgo, Jr., Dionisio S. Bulong ken Linda T. Lingabaoan-Bulong. Apay nga awan man laeng iti nasurat kadagiti naisalip a nangtratar iti nakalpulpulos ng AYAT a kas itoy sarita Arguilla? idinto ta panagayat (kadagiti nagannak) ti tema?

Maysa a banag a nasken nga usigen ken adalen ti makagapu. Maysa banag a nasken nga ipaayan iti umno nga atension. Nasken a mangaramid iti umno nga addang a pannakabaliw ti taray dagiti sarita ta dagiti putaren ket ladawan ti kinaasino ti puli. Ti gimong a pagtartarayamn ti puli. Wen, saan a kabukbukodan ti panunot, duyos, ingpen ken essem tunggal mannurat ngem tumaud koma dagiti palagip a mangibunannag ti kinasin-aw. Dagiti palagip nga akay iti siasi nga addang. Dagiti palagip a di laeng mata no dipay ket aywan ken dayaw ti puli.

Kunada, ti LITERATURA ti KONSENSIA ti puli. Husto!
Tunggal putaren ni mannurat ket ladawan ti pulina. Husto!

Sinurat ni Arguilla ti kinadakkel ti AYAT ni Ilokano idi panawenna. Husto!

Sinurat dagiti mannurat iti agdama ti KINAULPIT dagiti amma. Husto!

Apay saan kadin a makasurat ni mannurat iti agdama nga awan ti mailaok a kinaul-pit?

Saan kadi a napintas ti sarita no awan ti mailaok a kinaulpit?

Tunggal sinurat, saan a masasaan nga impluensiaanna ti agbasbasa a mangtulad iti nabasana. Ngarud, apay a suraten dagiti nakaro a kinaulpit no daytoy a kinaulpit ti posible tuladen dagiti nakabasa?

Apay a saan a suraten dagiti nakapulpulos nga ayat a mangimpluensia kadagiti agbasbasa?

Awan kadin ti nakapulpulos a ladawan ni Ilokano a napno iti ayat?

Awan kadin ti Ilokano a napnuan iti ayat?

Awan kadin ti mannurat a napnuan iti ayat?

Daytoy kadin ti Ilokano ti agdama, a nalaokanen iti kinaulpit?

Daytoy kadin ti mannurat iti agdama a nalaokanen iti kinaulpit?

No wen, daytoy ti ladawan ni Ilokano iti agdama, nalaokan iti kinaulpit. Daytoy ti ladawan ni mannurat iti agdama, nalaokanen iti kinaulpit. Wen, daytoy ti agdadata a kinapudno. Napudpudno a kinapudno ta addatayo la ngarud iti nariribuk a lubong.

Ngem apay a saan nga aramiden ni mannurat iti agdama ti akemna a mangbalbaliw ti konsiensia ni ILOKANO iti agdama a panawen?

Ammo ni mannurat nga Ilokano a NALAOKANEN ti konsiensia ni Ilokano iti KINAULPIT iti agdama a panawen a kas maaninag kadagiti sinuratna, ngem apay a saan nga agtignay? Apay a saan nga agaramid ni mannurat iti mangbag-ot ti konsiensia ni Ilokano iti lubo ti KINAULPIT?

SAAN NGA UMANAY nga iladawan ti kinaulpit no awan ti naidiaya a posible a panagbalbaliw. Dayta posible a panagbalbaliw ken panangalaw iti lubo ti kinaulpit ti KANGRUNAAN NGA AKEM ni mannurat.

Apay a saan a suraten dagiti nakapulpulos nga ayat tapno maikkat dayta a kinaulpit iti konsiensia ni Ilokano?

Nasken kadi a maulit-ulit a maipablaak daytoy a sarita ni Manuel Arguilla tapno maawatantayo laeng ti kaipapananna?

Nasken kadi nga ulit-uliten nga ipablaak daytoy a sarita ni Manuel Arguilla tapno maugasan ti kinaulpit iti konsiensia ni Ilokano?

Saan laeng a ni Ilokano ti inladawan ni Arguilla itoy a saritana no di ket ti kina-Filipino.

Ut-utobek, apay a mabilbilang ti sinurat ni Ilokano a maikabil kadagiti textbook tapno mapagadalan dagiti estudiante. Kasano ngarud a mapagadalan dagiti sinurat a nalaokan iti kinaulpit? Ti kinaulpit kadi ti iyadal kadagiti estudiante?

Ti talento ti kinamannurat ket imparabur ti Namarsua a kas katulonganna a mangipaduyakyak ti AYAT ken KAPPIA a saan ket a katulongan ti panangiwaras ti kinaulpit. No saan a maakem ni mannurat ti naikumit kenkuana a talento, saan laeng a ti kinamannuratna ti napaay no dipay ket ti masakbayanna ken ti Namarsua nangited kenkuana ti talento ti panagsurat.

MY POINT IS, DIGOSEN KOMA NI MANNURAT ITI AGDAMA A PANAWEN TI KONSIENSIA NI ILOKANO A NAALIANEN ITI KINAULPIT A KAS MAILADAWAN KADAGITI SINURATNA. SAAN LAENG A DAGITI NAPASAMAK, MAPASPASAMAK, MAPASAMAKTO ITI GIMONG A PAGGARGARAWANNA NO DI KET KOMA MAIPANGRUNA A SURATEN TI KINASIN-AW TI KONSIENSIA NI ILOKANO.

Iti agdama panawen, kailian, mano a sinurat ti naputar a nangtratar iti kinasin-aw ti konsiensia ni Ilokano a kas itoy a sarita ni Manuel Arguilla?

Masurat dagiti pasamak ti biagtayo (life) nga Ilokano ngem di man la a masurat met ti maipapan ti konsiensiatayo nga Ilokano.

URAY MAYSA LAENG TI PUTAREN TI TUNGGAL MANNURAT A NANGTRATAR ITI NAPUDPUDNO NGA AYAT ( A KAS ITOY SINURAT NI ARGUILLA) NGA AWAN ITI NAILAOK A KINAULPIT, ITI KINAADU TI MANNURAT KADAGITOY A PANAWEN, NAPNO KOMAN ITI AYAT TI KAILOKOAN. TI LITERATURA ILOKANA KOMAN TI KAINDAKLANAN ITI AMIN A LITERATURA ITI LUBONG TA ADDA KENKUANA TI NAPUDPUDNO NGA AYAT.

URAY MAYSA LAENG TI PUTAREN TI TUNGGAL MANNURAT A NANGTRATAR ITI NAPUDPUDNO NGA AYAT (A KAS ITOY SINURAT NI ARGUILLA) MADIGOS LA KETDI TI KONSIENSIA NI ILOKANO KET MAREGREG KEN MAIYANOD ITI ESTERO A KAIKARIANNA DAYTA NAY KINAULPIT A KIMPET.

Umisemka met a, kailian, amangan no lumnek dagiti butillogko no naseriosoka unayen, hehehe!

Itoy a sarita ni Arguilla, ultimo baka ni Ilokano ket ammona ti AGAYAT ta di man la nagwang-it ni Labang idi inaprosan ni Maria. Ti kayat a sawen ditoy ket ammo ni Ilokano a riendaan ken paammoen dagiti ayup. Ammo ni Ilokano nga isuro ti AYAT uray kadagiti ayup. Ammo a suruan ni Ilokano uray dagiti NAGSARA! Iti ababa a pannao, MANAGAYAT ni Ilokano. Ammo ni Ilokano no kasano nga isuro ti AYAT iti asinoman tao (iladawan ni Maria) ken uray iti ayup (iladawan ni Labang).

Inladawan idi ni Arguilla nga uray ayup ken kinaayup ket kabaelan ni Ilokano a paammuen. Uray ania a nagsara, ayup man ken tao ket kabaelan ni Ilokano a paammuen.

Napaamo ni Ilokano ti katanapan ti Cagayan, dagiti kabambantayan ti Cordillera, iti kabakiran a siudad ti Kamanilaan, dagiti nagkalaegan a daga iti Visaya ken Mindanao, dagiti ubasan ken unasan ken kaniebean iti Amerika ken dadduma pay a suli ti lubong. Iti agdama, manon a sinurat iti naputar a nangtratar iti BAEL ni Ilokano a nangpaamo iti ayup wenno kinaayup? Wenno ti/dagiti didiosen?

Iladladawan ni Arguilla itoy a sinuratna no kasano ti panagayat ken panangrespeto dagiti Ilokano nga anak iti amana (kadagiti nagannak kenkuana in general).

Idi 1980’s nagruar dagiti sarita naipadron iti pangngarig maipapan iti napukaw nga anak. Iti agdama, kailian, manon a sarita iti naputar a nangtratar iti napudpudno a panagayat ti anak kadagiti nagannak?

Iladladawan ni Arguilla itoy a sinuratna ti panagrespeto ti tunggal anak iti kakabsatda.

Awan kadi ti Samaritano nga Ilokano? Adu dagiti sinurat a maipapan iti panagaapa iti tawiden. Ti gubat. Ti rebellion. Dinnanogan, innungawan iti biag. Iti agdama, kailian, manon a sarita iti naputar a nangtratar iti napudpudno a panagiinnayat dagiti agkakabsat nga awan a pulos iti nailaok a kinaulpit?

Iladladawan ti sarita ni Arguilla ti panagayat ni Ilokano iti asawana.

Adda dagiti sinurat maipapan iti pre-marital sex, hiwalayan blues ken dadduma pay. Iti agdama, kailian, manon a sarita iti naputar a nangtratar iti napudpudno a panagayat ni asawa iti asawana a di nalaokan iti kinaulpit ken liput?

Iladladawan ni Manuel Arguilla itoy a sarita ti umno nga aramid ti maikamang.

Ti tao a dina ammo a respetaren ti padana a tao, rumbeng laeng met a saan a marespeto. Iti agdama, kailian, manon a sarita iti naputar a nangtratar iti napudpudno a panagayat ni naikamang kadagiti nakaikamanganna?

Ti ama ditoy ket iladawanna ti kinasirib ni Ilokano.

Iti agdama, kailian, manon a sarita iti naputar a nangtratar iti napudpudno a kinasirib ni Ilokano nga awan iti nailaok a kinaulpit, liput ken pananggundaway?

Wen, iti laksid iti kinakapsut wenno kinaawan pay ket ngata a ti risiris ti sarita, nakapimpintas ti pannakailadawan dagiti pasamak. Nakapimpintas ti pannakalukais dagiti banag a kayat nga iyallatiw ti author.

Adda daydiay banag a kayat nga ibaga ti author ngem dina met imbaga. Nupay kasta, adda ti naibagana nga isu ti panglukaisan ti agbasbasa. Makaammo ti agbasa a manglukais kadayta a banag a kayat ti author nga ibaga.

Manmano ti sarita iti Iluko a mabasa a kastoy. Nagsayaat ketdin ti panangipablaak ti RIMAT Magasin kadaytoy.

Nupay kasta, iti kabayagko met bassiten nga agam-amiris ken agpalpaliiw iti sarita, kasla nadlawko a nagkadua ti klase dagiti kakastoy a sarita. Adda ti kayat nga ibaga ti author ngem saanna nga imbaga, ngem ammo dayta ni agbasbasa a dayta ti kayat nga ibaga ti author. Dinagullitko manen. Dagullitak met no maminsan, hehehe! Ngem ti panagdagullit ket panangawag met ti atension. A daytoy a dagdagulliten ti pakaituonan ti atension. Emphasize kunadansa itay iti Ingles?

Mabilbilang iti ramay ti nasurat a kastoy. Sa ket nagkadua pay iti kunak, wenno kunaek lattan a nagkadua a ta siak met ti agam-amiris, saan, hehehe!

1) Ti umuna a klase ket daydiay NAIPADRON wenno nai- pattern wenno adda modelona. Saan ketdi nga interemente a natulad ti pasamak iti modelona no di ket iti panunot ti agbasbasa ket ammona a ti taray ti pasamak ket umarngi daytoy iti modelo. Mabalin pay a sawen a connotation ti sarita iti maysa a pasamak wenno ti pakasaritaan ti ili, tao, ken dadduma pay.

Adtoy dagiti ehemplo dagitoy a sarita: (a napidut ti isipko kabayatan iti insamsambot a panagsurat ken panangkamakam ti deadline ti panagisubmitar iti sinurat iti Tawid News)

1) RUPA, ni Lorenzo Tabin
2) BITUEN TI ROSALES ni Juan S. P. Hidalgo, Jr.
3) TI EKLEKSION ITI BARANGAYMI ni Meliton Brillantes
4) APLAT ni Salvador A. Espejo

Ti sarita ni apo Loring Tabin, uray no dina imbaga, ket ammo dagiti readers a maipapan ti pakasaritaan ti Filipinas ti sarita. Ti pagilian ket mismo a ni Baket Sepa, ket dagiti tallo nga annakna iti nagduduma nga ama ket dagiti tallo a nangsakup ti pagilian nga isuda: Espania, Amerika ken Japan. Ti pakasaritaan ti pagilian a nakapadron ti sarita.

Ti sarita ni JSP Hidalgo, Jr., ket uray no dina imbaga, ammon ken nakalawlawag nga ammo ni agbasbasa a naipadron met iti pakasaritaan ni APO Jesus. Adda ti Christ figure ti sarita.

Ti sarita daydi apo Itong Brillantes ket naipadron met iti moromoro nga eleksion ti pagilian. Pinagbalinna laeng met a barangay. Ngem dagiti pasamak iti nasional nga eleksion ket umarngi iti inkawesna kadayta nga eleksion ti barangay

Ti APLAT ni apo Badong Espejo ket naipadron met iti kudeta.

Ken adu pay.

2) Ti maikadua a klase ket daytay awan ti nangipadronanna wenno modelona a pasamak, tao, ili wenno ania la ditan. Bunga daytoy ti panunot. Nakabalbaludbod a bunga ti panunot. Awan modelona. Ngem ammo ni agbasbasa dagiti lablabiden ti author uray no saan a naibaga wenno mabasa. Narigrigat a suraten daytoy ngem iti immuna. Dagiti laeng managimutektek a mannurat ti makabael.

Adtoy dagiti ehemplo ti sarita a napidut ti utekko kabayatan a sursuratek.

1) daytoy a sarita, ITI INYAWID NI MANONG LEON TI ASAWANA
2) TARAON DAGITI DIDIOSEN ni Juan S. P. Hidalgo, Jr.
3) NI PARAN KEN TI UNIBERSIDAD TI CARMEN ni Juan S. P. Hidalgo, Jr.
4) SIASINOAK ni Fredelito Lazo
5) Ken dadduma pay.

Nasaotayon ti immuna a sarita.

Ti maikadua, TI TARAON DAGITI DIDIOSEN ket saan nga agpaay daytoy kadagiti realista wenno dagiti agduyos iti REALISM. Ta maysa a HUMANISM ti sarita. Ti nanang ti ubing ditoy ket pinarti dagiti didiosen sada inluto nga isu ti taraonda. Isu a taraon dagiti didiosen. No dagiti REALISTA ti makabasa, saanda la ketdi a maawatan ti sarita, ta saan met ngarud a nakapaypaysu a ti tao ket mangparti iti tao tapno adda ti sidana. Di met ngarud uso ti cannibalism ditoy pagilian. Ken asino met ti mayat met a mangan iti karne ti tao? Ngem kadagiti HUMANISTA ken uray saan basta nasidap ti panagimutektekna a, ket ammona wenno kumpet iti mugingna a dayta nga ina ket isu met laeng ni Inang Bayan wenno ti pagilian. Ta ti nagan dayta nga ina ket ni Filipinas Lazaro. Ti pagilian ti taraon dagiti didiosen. Ti ubing ket inampon dagiti makakannigid. Iti politika ti pagilian, awanen ti sabali pay a kamang dagiti inrurumen dagiti didiosen no di ti nakatag-ay ken nalukot a gemgem. Dagitoy a pagteng, ket saan nga imbaga ni apo Hidalgo iti saritana, ngem nakalawlawag nga isu dayta iti pakaitarusanna. Maysa a pangngarig a sarita.

NI PARAN…ket pakasaritaan ti biag ti tao ditoy lubong a kas agdaldaliasat. Ti lubong a kas maysa nga unibersidad. Mangrugi nga agdaliasat ti tao manipud iti pannakaiyanak agingga iti ipapatay. Manipud iti isisingising ti init agingga ilelennek. Maysa a pangngarig a sarita.

Iti SIASINOAK ni apo Lazo ket maysa pangngarig iti panangsapsapul ti kinaasino ni Ilokano kalpasan ti gubat. Iti tallo a gubat.

Itoy maikadua a klase, kalian, ket kaarngina dagitoy sumaganad.

1) Ti pakasaritaan ni Sisyphus nga agidurduron iti bato ngem maarikuskos ngem agiduron manen…adda ti kayatna a sawen ti author ditoy a nalawag a maawatan

2) Ti pakasaritaan ni Atlas a mangaw-awit ti lubong

3) Pakasaritaan ti Florante at Laura

4) Noli ken Fili ni Jose Rizal

5) ti Bernardo Carpio

6) ti pakasaritaan a “Kinnan ni Adan ti mansanas ni Eba” (Kunam la no maliksab ti kanawan a lapayagko iti nakaaaaaaaaaaair-irut a lapigos ni Sister Ma. Fierra a prinsipalmi ken teachermi ti religion idi 4th year hayskulak sadiay Narvacan Catholic School idi ipettengko nga ilawlawagna iti actual no kasano iti pannangan ni Adan iti mansanas ni Eba. “Maawatamto latta no sumangpet dayta nakemmo, barok,” Kuna ni Fr. Vic a katulongan a reberendo ti kura paroko ti ilimi. Maymaysa a compound ti simbaan, kombento dagiti padi ken ti NCS. “Luto ni APO DIOS,” kuna met daydi lilongko idi nagdamagak met kenkuana, ngem, “lipak-libong, kunam, pari!” imbungisngis daydi Lakay Ignas a kainninumanna iti basi. No malagipko daytoy ita, agil-illekak, ta kasano koma nga ilawlawag ti padi ken madre ti actual a kayat a sawen dayta “Kinnan ni Adan ti mansanas ni Eba?” Ngelngel ken nangelngelak met idi, saan? E, diak ngarud maawatan, di damagek, hehehe!

7) ti pakasaritaan ni Lazaro iti Bilia. Adu ti masarakan a kakastoy a sarita iti Biblia, ngem mas gusgustok dagiti “Pangngarig Maipapan Kadagiti Makitaltalon iti Kaubasan, ti Pangngarig Maipapan Kadagiti Sangapulo a Babbalasang ken Pangngarig Maipapan Kadagiti Tallo nga Adipen. Ay, aduda pay, kailian!

Dagitoy a naagapad a sarita/nobela/pakasaritaan ket adda ti kayat nga ibagbaga ti author ngem dina imbaga. Nupay dina imbaga ammo dayta dagiti agbasbasa, lalo dagiti intelektual wenno nalawa ti mugingna. Ta di met laeng mangimpluensia, mangpasangit, mangray-aw-mangpakatawa, mangbutbuteng ken dadduma pay ti sarita. Adda met dagiti sarita a rukodenna ti intelektualidad dagiti agbasbasa. Impluensiaanna. Duroganna. Pagtignayenna. Pakirdenna ti nakem. Papigsaenna ti nakem. Pasidapenna ti panunot. Taraonanna ti kararua, blah, blah, blah, blah!!!

Kas met laeng kadagiti daniw nga intelektual ti sarita nga intelektual. Adda ti ibagbagana ngem saan nga isu ti kayatna a sawen wenno saan met, padamgidamgisanna laeng no di ket piningpiningenna laeng nga ipasirip agingga iti maay-ayoka ket sikanton nga agbabasa iti makaammo a manglukais ken mangapput ti kinadayag dayta a sasawen ti mannurat.


DA ARIEL T, VIRGILIO, MANG USTING KEN MANG LORING

Kadagitoy a klase ti sarita ket bandos iti Literatura Ilokana. Nanipud idi tawen 2000 agingga iti agdama, bandos ti nagparang wenno naapit kadagiti nangab-abak kadagiti nadumaduma a pasalip. Adda sumagmamano a naiyaw-awan. Sumagmamano a bandos.

Maysa ti rimuar iti Umuna a Klase, ti sarita ni Agustin DC Rubin a “KARI ITI PARBANGON NGA APAGSIPASIP a nangabak iti RFAAFIL 2003-2004 a nakapadron daytoy iti pakasaritaan ni APO Jesus. Kas iti ninamnama, saan a nakapappapati kuna dagiti realista idi nabasada. Ngem ti sarita ket saan a para kadagiti realista. Ta humanismo ngarud ti sarita. Ngem kaadduanna ketdi ti ammok a dagiti agkumkomento iti Dap-ayan iti Iluko.com ket dida ammo no ania ti nagdudumaan ti realismo, naturalismo ken humanismo a sarita.

Iti maikadua a klase:

1) ti sarita ni Ariel Tabag a napauloan iti SUDARIO a nangabak iti Maika-2 a Gunggona iti Palanca 2003

2) ti sarita ni Virgilio Naungayan a TORIBIO DE PALACA a nangabak iti Umuna a Gungguna iti Salip ti Makapakatawa a Sarita 2003-2004, ti Pacioles Awards.

Ti sarita ni apo Tabag, uray no dina imbaga ket maimutektekan ti panaguurnong dagiti umili nga umalsa. Kas iti sarita ni apo Arguilla, adda ti banag a kayat nga ibaga ni apo Tabag ngem dina imbaga. Ngem ammo daytan dagiti agbasbasa.
Pagammuan addaytan ti yaalsa dagiti umili a sidadaandan a makirinnapuk.

Iti sarita ni apo Biyyong, uray no dina imbaga ammo dagiti agbasbasa no asino daydiay sinubli ti al-alia (a bida) nga insalakan iti maur-uram a balay. Ammo dagiti managimutektek ken intelektual a ni APO JESUS daydiay.

Daytoy a ramen ti nangpapintas kadagiti sarita da Asseng ken Biyyong.

Nupay kasta, ad-adu koma pay ti inkawes da Ariel T ken Ka Biyyong a lukaisan dagiti agbasbasa a saan laeng nga iti udina. Amin koma a pasamak wenno kaaduan a pasamak iti sarita. Ad-adu koma ti lukaisan ken arikapen. Ta daytoy ti kamayatan iti amin ket, ti aglukais iti nakalemmeng babaen iti in-inut a panangikkat ti abbong santo apputen ti dayagna. No makitan ti naabbongan, makedngan metten no makapnek met laeng dayta wenno saan; no dakkel wenno bassit ti kidagna; no natambok wenno kuddapit ti pangamilna.

Ad-adu koma pay dagiti sarita a maputar a kastoy. Dagitoy dagiti sarita nga agtinnag iti kinaimmortal no pulido ti pannakasuratna.

Ngem asino ngarud ti agsurat kadagiti kakastoy a klase ti sarita iti agdama? Naginanan ti pluma ni apo Johnny Hidalgo, Jr., ta impamaysanan ti RIMAT Magasin nga editen. Ni apo Buddy Espejo, impamaysana metten ti panagedit ken panangimaton ti TAWID NEWSMAGASIN.

Ad-adu koma pay ti suraten da Ariel T, Mistro Virgilio ken Mang Usting, Mang Loring ken dagiti amin a makabael a mangsurat ti kakastoy a sarita. Maysa a tanguap ken lidok ti sammigel kadakayo appo! Ur-urayen ti TAWID NEWSMAGASIN ken ti http://kamalig.blogspot.com ti putarenyo a sarita tapno maamiris.

Ania ngata no dagitoy nga uppat a malalaki a mannurat, (dua ti bangolan ken dua ti a bumaro, ehek, madinsa, dua a super lolo, maysa a kasado ken maysa a baro) ket mangsuratda iti nakapulpulos nga ayat a kas iti sinurat ni Arguilla?
Sigurado met, kailian, a maganasanak la ketdi nga agamiris.

Panagluluto manen? Innak pay agluto, kailian, isu nga igibustayon a, babayu, hehehe!! #


3 comments:

asseng said...

ne, angkay, tenkio a, iti panangdakamatmo iti nanumo a nagan ken sinuratko. okey diay kunam nga ad-adu koma ti pangarikapan. wen la, naim-imas met laeng no nabusnel, aya?

hehe, datayo amin a ti agsurat. narigat met ta ipaspasuratmo, yos.

Mang Usting said...

Hi Jimmy, inikkannakami iti natakneng a karit! Ala, wen,
ikarigatanmi ti mangsangal iti maipuon ti AYAT a mangkawwes iti sarita. Ngem makitami nga adda rikrikutna, uray no kasta, sanguenminto no adda waya.

Pinatangkenyo ti nalabudoyen a butoyko! Ngem, aguraykayo bassit. Kunak manen, saanko a nasurat dagiti ap-apitek ita no awan dagiti paniriganyo ditoy, idiay iluko.com ken kadagiti libroyo. Iti ababa a pannao, ditoy ti timmaudan ken nagrusingan dagiti agdama a balligi ti plumak.

Segundarak ti kuna ni Ariel A. Nupay nagalimpatoken ti panagsampaga ti panagamirisyo kadagiti sarita, ituloy nga isaknap ti panagsampagana tapno ad-adu pay ti maitulongyo kadakami a mannurat nangruna kadagiti agdadamo.

Ur-urayenmi manen dagiti sumaruno nga ipadigoyo kadakami.

Ti Dios ti bumales kadakayo, Mang Usting.

jim agpalo, jr. said...

wen la apo...ituloytayo latta...

ariel t ken mang usting: yad-aduyo pay ti lukaisan a saan laeng a daytay gibusna...yo, diak kabaelan iti agsurat iti kakasta, hehehe! kasulitko iti kabayagna a masurat...napia no awan iti sabali a suraten isu..ngem adda met ti weekly a pagsuratan isu a nairigat...ngem padasekto man met...