Friday, October 22, 2004

AG-FILIPINOAK MAN MET!

Adtoy ti daniwko a naipablaak iti HOMELIFE MAGAZINE itoy a bulan. Nakadkadlaw a diak ammo iti ag-Filipino, yusot, hehehe!

Siripenyo man a kakadua. Daniwko daytoy idi agar-arapaapak pay laeng a maaddaan iti kompiuter, hehehe! Sangapulo a tawenen ti napalabas. Osidubelyo kunada pay laeng idi ti o-epdubelyo. Nalipatak pay ketdin a daytoy a daniw. Kellaat lattan a nagparang. Sapay no adda dagiti typo errorna.

Adtoy man a…

BAYAWAK
(Para ken Tang Pidiong, sentensiyado ng bitay)

Sinagasa mo ang bit-ang dilim dahil sa sabik
ng apuy na ipagdamot ng osidubleyong kasuno.
Nagpakabusog ka ng por kilong laman ng estero ng daigdig
subalit, di ka nakuntento sa duyan ng di matarok na hukay.
Umikot ang turnilyo ng lason na libangan
na mga basurang dyario at kuwadradong didiosen.
Saksi ako ng pagbaon sa hukay ang banaag na salita
na huhugas sana ng nakakahilong uli-uli ng kulit na pantasya.
Kaya ibinahagi ko ang Liwanag at sinuklian mo naman ng halakhak
dahil mas ibig mo pang mahimbing sa kandungan ng kamunduhan.
Nagbabad ka sa ilog ni Bacchus upang malunod-aliw sa bango
ng panganay mong inihiga sa kabaong ng pagkabasag.
Umigkas ang sampal ng panahon, nagising ka, subalit
di na mapulot ang mga piraso ng basag na pedestal.
Kahit maligo ka ng sarili mong luha’t dugo di na mahugasan
ang amoy ipot mong bakas ng paa sa aklat ng tao.
Akapin mo man ang Liwanag, subalit malamig na, huli na,
kulang sa timbang baon ka na sa banig ng kahabag-habag.
Inukit mo kasi ang sentawro mong katawan sa aklat
ng bayawak na kumakain ng sariling dugo’t laman.


Ipatarusko man iti Iluko…

BANIAS
(Para ken Tang Pidiong, sentensiado iti bitay)

Simrekka iti bit-ang ti sipnget gapu iti iliw
iti apuy a yimut ti osidulbelyong nga ipatpateg.
Nagbussogka iti por kilo a lasag iti esterot’ lubong,
ngem dika napnek iti indayon ti di mabatok nga abut.
Ket lalo nga immirut ti tornilio ti samal nga ay-ayam
kadagiti basura a diario ken kuadrado a didiosen.
Nasaksiak panangikalim iti abut ti rawis a balikas
a mangugas koma ti makaulaw nga alinuno ti pantasia.
Isu nga imparangkapko ti Lawag ngem sinupliam ketdin iti garakgak
ta ngamin kaykayatmo agrennek iti saklot ti nainlubongan.
Naguperka iti agong ni Bacchus tapno malmes-ragsak iti banglo
ti inunaam nga impaiddam iti lungon ti pannakaburak.
Timmayab ti tungpa ti panawen, nakaringkan, ngem
saanen a mapidut dagiti linabag naburak a pedestal.
Agdigoska man iti bukodmo a lua ken dara saanen a mabuguan
ti agatlugit a baddekmo iti libro’t tao.
Arakupem man ti Lawag, ngem nalamiisen, naladawen,
agkurangen timbang ta nabungonkan ikamen ti ay-ay.
Imbudakmo ngamin ti sentawro a bagim iti libro
ti banias a manglamot ti bukodna dara ken lasag.


Madinsa met ti patarusna?

7 comments:

abril said...

rapist sa met ngamin ni Tang Pidiong a sarsaritaem, mang Jim, isu a nasentensiaan iti bitay? Anaknan sa pay ket ta linamutna? Mayat a talaga ta panagbanbanatmo, yos!

abril said...

rapist sa met ngamin ni Tang Pidiong isu a nasentensian iti bitay? daytan sa pay ket bukodna nga anak ti linamutna? Mang Jim, mayat talaga ti panagbanbanatmo, yos!

jim agpalo, jr. said...

no maminsan, Abril, ket kadagiti mabasa iti pagiwarnak ket guyogoyenda ti rikna nga agdaniw lalo no talaga makadandaniwkan...

kastoy man daytoy isu a nasuratko...

abril said...

mang jim, pakipugasmo la ta maysa a commentkon ket napalaluak met nagipis-ten. thanks.

rva said...

mayat, mang jim, swak na swak ti patarusna.

arapaapko met piman ti makapablaak koma iti homelife. ngem diak met pay pinadas ti agipatulod ken dr. deriada ngamin. (btw, adda website ti homelife. isuna laeng ta dida met intultuloy san.)

rva

jim agpalo, jr. said...

abril: bay-am lattan a kastana, hehehe...mustakan?

rva: ni asseng ken jobert ti kumanablaag ti pamayan-da...

mayat man daytoy a blog ta mabasan dagiti komento iti mismo inbox ti email adres...

asseng said...

mapaspasarakan met sagpaminsan idta homelife manong.